ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐ | Վահագնի բնակելի թաղամաս

ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐ

ՀԱՎԵԼՎԱԾ Ա

ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐ

ՎԱՀԱԳՆԻ ԲՆԱԿԵԼԻ ԹԱՂԱՄԱՍՈՒՄ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՄԱՆ ԵՎ 
ՀԱՄԱԿԵՑՈւԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԻ  ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄԵՆՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 «Հովնանյան Ինտերնեյշնլ» ՍՊԸ-ն (այսուհետ Ընկերություն, կարող է նաև անվանվել Վաճառող) և/կամ նրա կողմից նշանակված անձինք իրավունք ունեն իրականացնել վերահսկողություն և ստուգումներ սույն Սահամանափակումների մասին փաստաթղթի պահպանման նկատմամբ։ Սույն Սահամանափակումների մասին փաստաթղթի համատեքստում Գնորդը (սույնում կարող է նաև անվանվել Սեփականատեր) մեկնաբանվում է, որպես Վահագնի բնակելիթաղամասում անշարժ գույքի սեփականատեր։

ՀՀ Հողային օրենսգրքի 49-րդ հոդվածի դրույթների համաձայն, Գնորդին վաճառված ՀՈՂԱՄԱՍԻ նկատմամբ ուղղակիորեն սահմանվում են իրավունքների հետևյալ սահմանափակումները

ԿԱՆՈՆ 1.    Կառուցապատվող oբյեկտումկառուցապատումիրականացնելուիրավունքունեցողանձինքպարտավորենպահպանել uույնսահմանափակումների մասին փաստաթղթով uահմանված  պայմաններըշինարարականաշխատանքներիիրականացման և բնակությանբոլորփուլերում:

ԿԱՆՈՆ 2.  Հողամասի կառուցապատումը պետք է սկսվի ոչ ուշ քանԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԱՌՈՒՎԱՃԱՌՔԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ կնքումից 1 (մեկ) տարի հետո: Եթե Սեփականատերը ՀՈՂԱՄԱՍԸձեռք չի բերել Ընկերությունից, ապա կառուցապատման մեկնարկի օրը հաշվարկվում է Սեփականատիրոջ կողմից   ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՓՈՓՈԽՄԱՆ ՁԵՎԱԹՂԹԻ լրացման և  Ընկերության կողմից դրա  ընդունման օրից:

Սույն Սահմանափակումների մասին փաստաթղթի համատեքստում «ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՄԱՆ ՍԿԻԶԲ» նշանակում է տան հիմքերի բետոնացման աշխատանքների իրականացնելը:

ՀՈՂԱՄԱՍՈՒՄ կառուցապատումն պետք է ավարտվի ոչ ուշ քան ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԱՌՈՒՎԱՃԱՌՔԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ կնքումից 3 (երեք) տարվա ընթացքում:

Սույն Սահմանափակումների մասին փաստաթղթի համատեքստում ավարտված և ամբողջական կառույցը մեկնաբանվում է որպես տուն, որը համապատասխան պետական մարմնից ստացել է Ավարտական ակտ:

Եթե կառուցապատումը չի ավարտվում 3 (երեք) տարվա ընթացքում, ապա Ընկերությունը բացառիկ իրավունք ունի Կառուցապատել ՀՈՂԱՄԱՍԸ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԱՌՈՒՎԱՃԱՌՔԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ Հավելված Բ-ին համապատասխան, որը տրամադրվում է որպես առանձին փաստաթուղթ՝ ՀՈՂԱՄԱՍԻ այն սեփականատերերին, ում տները դեռևս գտնվում են կառուցապատման փուլում:

ԿԱՆՈՆ 3 Հողամասի կառուցապատումն իրականացվում է Ընկերության կողմից համակարգվող և նրա հաստատմանը ենթակա նախագծի համաձայն, որի համար.

ա)ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ, ԻՆԺԵՆԵՐԱԿԱՆ նախագծերը և կառուցապատման ժամանակացույցը ներկայացվում են Ընկերությանը՝ փորձագետների ուսումնասիրության համար:  Ընկերությունը վերանայում, մեկնաբանում, հաստատում կամ չի հաստատում այդպիսի նախագծերը, որն իրականացվում է ոչ ավելի քան 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հաստատումից և կառուցումը սկսելուց հետո, Ընկերությունը կարող է դադարեցնել կառուցումը ներկայացված և հաստատված ցանկացած փաստաթղթի և/կամ Ընկերության և Գնորդի միջև կնքված ցանկացած այլ Պայմանագրի/համաձայնագրի խախտման դեպքում: Տեղանքի գեոդեզիայի, ուսումնասիրության, այցելության, խախտումների, հաստատումների համար վճարման գրաֆիկը (սակագները)  ներկայացված է որպես ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԱՌՈՒՎԱՃԱՌՔԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ Հավելված Գ:    

բ) Հողամասի կառուցման ճարտարապետական և ինժեներական տեխնիկական պարամետրերի հաստատումը կատարվում է Ընկերության հայեցողությամբ՝ ապահովելու համար կառույցի բարձր որակը և անվտանգությունը: Սահմանափակումները կիրառվում են ամբողջ թաղամասում և ապահովվում է դրանց արդյունավետ կիրառումը՝ կառուցման գործընթացը սկսելիս, իրականացնելիս և ավարտելիս:

գ) Նախագծիճարտարապետական և ինժեներականփոփոխությունները և/կամ լրացումները և/կամ վերափոխումներընույնպեսկոորդինացվում են Ընկերությանհետ: Փոփոխությունները նախաձեռնվում և/կամ հաստատվում և/կամ համաձայնեցվում են Ընկերությանհետ: Այդպիսի փոփոխությունները և/կամ լրացումները և/կամ վերափոխումները ներկայացված են վերոնշյալ ա և բ կետերում (բացառությամբ ա կետում կերպով նշված պայմանի): Այդպիսի փոփոխությունների և վերափոխումների համար վճարները ներկայացված են ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԱՌՈՒՎԱՃԱՌՔԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ Հավելված Գ-ում:     

դ) Ճարտարապետական և կառուցման նախագծի համաձայնեցումը Ընկերության հետ իրականացվում է այնպիսի ընթացակարգերով և պայմաններով(սակայն չի տևում ավելի քան 10 աշխատանքային օր), որպեսզի պահպանվեն ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԱՌՈՒՎԱՃԱՌՔԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՎ, և/կամ օրենսդրությամբ և/կամ Ընկերության կողմից սահմանված պայմանները և Ընկերությունը ազատվում է ցանկացած տեսակի պատասխանատվությունից բոլոր հետաձգումների համար: 

ե) ՀՈՂԱՄԱՍՈՒՄ կառուցվածբնակելիտանևայլկառույցների փոփոխությունները, վերականգնումը կամ վերակառուցումըև/կամայլվերափոխումները (ներառյալ` արտաքինտեսքիցանկացածփոփոխության՝ բացառությամբ ներքին վերանորոգումների) և/կամկառույցներիքանդումներըև/կամՀՈՂԱՄԱՍԻլրացուցիչկառուցապատումները` մասնավորապեսնորշինություններիև/կամ կառույցներիկառուցումը, կարողենիրականացվելմիայն ա կետում նշված ընթացակարգի և ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԱՌՈՒՎԱՃԱՌՔԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ Հավելված Գ-ում ներկայացված վճարման սակագների և սույն պարբերությամբ սահմանված պահանջների պահպանմամբ (բացառությամբ ա կետում նշված պայմանի):

Սույն  Սահմանափակման պահանջներիչպահպանմամբկառուցվածցանկացածշինությունենթակաէքանդմանԳնորդիկողմից, իսկԸնկերությանկողմիցդրաքանդմանանխուսափելիությանպարագայումքանդմանհետկապվածբոլործախսերըփոխհատուցվում ենԳնորդիկողմից: Բոլորդեպքերումհողամասիկառուցապատումըչիկարողսկսվելառանցհամապատասխանիրավասումարմնիկողմիցտրվածշինարարությանթույլտվության: ԳնորդինարգելվումէդուրսգալիրենպատկանողՀՈՂԱՄԱՍԻսահմաններիցևօգտագործելայլԳնորդիևԸնկերությանսեփականությունըհանդիսացող` այդթվումնաևընդհանուրօգտագործմանևկոմունիկացիոնտարածքները:

ԿԱՆՈՆ 4.   ՀՈՂԱՄԱՍԻսահմաններումչիկարողկառուցվելպարիսպ, և/կամնմանատիպայնպիսիկառույց, որըՀՈՂԱՄԱՍԸկմեկուսացնիհարակիցտարածքներիցև/կամկփակիՀողամասիև/կամբնակելիտանևայլշինություններիտեսարանը` Հողամասիհարակիցտարածքներից:

ԿԱՆՈՆ 5.    Ոչ մի մշտական կառույց չպետք է կառուցվի ՀՈՂԱՄԱՍԻայնհատվածներում, որոնցովանցնումեն կամ որտեղ պլանավորում են կառուցել վերգետնյաև/կամստորգետնյա կոմունիկացիոն գծեր,   ինժեներականենթակառուցվածքներև/կամ օժանդակ կառույցներ և/կամայլինժեներականկոմունիկացիաներ, ավելին, պետքէ տեղադրվեն,պահպանվեն և/կամ փոխարինվեն  գեոդեզիականկետերը և/կամ շինությունները:

Ընկերությանև նրա կողմից լիազորված անձը իրավունք ունի առանց սահմանափակման կամ  արգելքի և անվճար մուտք գործել ՀՈՂԱՄԱՍ, անարգել ուսումնասիրել և անցկացնել ստորգետնյա գծեր և  կոմունալ ենթակառուցվածքներ (ջուր, կոյուղագիծ, հեղեղային կոյուղի, էլեկտրականություն, հեռահաղորդակցություն, գազ, վառելանյութ): Գնորդը հասկանում և ընդունում է, որ այս իրավունքները ամբողջ թաղամասի օգտին են: Հետևաբար այդպիսի կոմունիկացիոն ենթակառուցվածքների անցկացումը որևէ կերպ չի կարող խոչընդոտվել՝ անհարմարություն պատճառելով Ընկերությանը:

ԿԱՆՈՆ 6.ՀՈՂԱՄԱՍԻկառուցապատումիրականացնելիսչենկարողիրականացվելպայթեցումներ, բացառությամբհողայինաշխատանքներիրականացնելուհամարանհրաժեշտայնպայթեցումների, որոնցիրականացումըկհամաձայնեցվիԸնկերությանհետ: Հողամասում գտնվող  բնակելիտների ևայլշինությունների շինարարական աշխատանքներ չպետք է իրականացվեն կիրակիօրերինևգիշերայինժամերին (19:00-իցմինչև 08:00-ններառյալարտաքինաշխատանքներիհամարիև 21:00-իցմինչև 08:00 ներառյալ` ներքինաշխատանքներիհամար): ՀՈՂԱՄԱՍԻՆհարակիցմիջավայրը` ներառյալօդի որակը, պետքէպահպանվի աղտոտումից, Հողամասինհարակիցճանապարհները պետք է մաքուր պահվեն` ներառյալպետքէմաքրել/ավլելդրանցտարածքումթափվածհողը, և հեռացնել շինարարականև/կամայլաղբը:

ԿԱՆՈՆ 7.ՀողամասիԳնորդնիրավունքչունիառանցԸնկերությանգրավորհամաձայնությանհողամասըբաժանելմասերիևորևէձևովառանձնացված մասը օտարելկամօգտագործմանհանձնելայլանձանց: Յուրաքանչյուրհողամասիվրաթույլատրվումէկառուցելմեկբնակելիտուն:

 

ԿԱՆՈՆ 8. Կառուցապատման ընթացքում հողամասը օրենսդրությամբ սահմանված կարգով պետք է մեկուսացվի հարևան հողամասերից և ամբողջությամբ ցանկապատվի համապատասխան նյութերով, որպեսզի պահպանվի կառուցապատվող oբյեկտին հարող տարածքում կամ դրան կից ճանապարհային երթևեկության մաuնակիցների, ինչպեu նաև այլ անձանց անվտանգությունը, ինչպես նաև բացառվի կառուցապատվող oբյեկտի շինարարական հրապարակից դուրu ընդհանուր oգտագործման տարածքների աղտոտումն ու աղբի կուտակումները:

Հողամասիկառուցապատմանընթացքումտեսանելիմասումպետքէտեղադրվածլինիհամապատասխանցուցանակ, որըպետքէպարունակիտեղեկություններկառուցապատողի, շինարարիևնախագծիհեղինակիմասին, ինչպեսնաևպատկերվածլինիկառուցվողօբյեկտիարտաքինտեսքը:

ԿԱՆՈՆ 9.Հողամասիկառուցապատմանընթացքումմենատունըկամայլհիմնականշինությունները (կաթսայատուն, ավտոտնակ, խորդանոց, լողավազան) պետքէտեղադրվենհողամասիվրաայնպես, որպեսզիպահպանվիհամապատասխանհեռավորություններըհողամասիսահմաններից, մասնավորապես

ա) առնվազն 6 մետրհեռու՝ճանապարհից

բ) առնվազն 4 մետրհեռուհարևանհողամասերիսահմաններից`մինչև 980 քմմակերեսովհողամասերիդեպքումևառնվազն 5 մետրհեռուհարևանհողամասերիսահմաններից` 980 քմ-ից ավելի մեծհողամասերի դեպքում:

գ) առնվազն 5 մետրհեռու՝հետնամասի (ետնաբակի) հատվածիհարակիցհողամասիսահմանից:

Նշվածհեռավորություններըհաշվարկելիսհիմքէընդունվումհարևանհողամասերիսահմաններինշենքերիևշինություններիամենամոտհատվածը:

Ոչհիմնականշինությունները (զրուցարան, ամառայինխոհանոց, խորովածանոցևարտաքին լուսավորություն) ևտարբերսարքավորումները (չիլլեր, օդափոխման, ջեռուցման/հովացմանհամակարգեր, արևայինպանելներ, ջրատաքացուցիչներ, մարտկոցներ, արտաքին լուսավորություն և այլն) հողամասի տարածքում կարող են տեղադրվել  հիմնական տանը հնարավորինս մոտ: Եթե չի տեղադրվում  նշված կերպով և թաղամասի բնակիչները չեն համաձայնվում այդ լուծմանը, ապա այդ դեպքերը առանձին վերանայվում են Ընկերության կողմից, որպես Ներկայացման և Վերանայման պահանջ և խախտում հայտնաբերելու դեպքում դրանք ենթակա են համապատասխան վճարման՝ ըստ վճարման ժամանակա-ցույցի և վճարումը կատարվում  է այդպիսի խախտումը թույլ տված սեփականատիրոջ կողմից: Ընկերությունը կսահմանի վերջնական լուծումը, որը ոչ մի կողմ չի կարող վիճարկել: ԱռանցԸնկերությանգրավորհամաձայնությանտեղադրվածոչհիմնականշինություններըևսարքավորումներըենթակաենապամոնտաժման:

դ)Սեփականատերը սույնով համաձայնում է Ընկերության կամ նրա կողմից նշանակված փորձագետի հաստատմանը ներկայացնել վերականգնվող էներգիայի ցանկացած լուծում, որը նա ցանկանում է կիրառել իր մենատանը օգտագործելու և էլեկտրականություն ստանալու նպատակով: Սեփականատերը գիտակցում է, որ ընկերության էլեկտրական ցանցի հետ փոխկապակցումը չափազանց կարևոր է և այն պետք է համաձայնեցված լինի Ընկերության փորձագետների հետ` ապահովելու էլեկտրականության անվտանգության ստանդարտները և պահանջները:

ԿԱՆՈՆ  10.Յուրաքանչյուրմենատունպետքէունենաոչավել, քաներկուհարկ: Այնուամենայնիվ Ընկերությունը նախապես կարող է հաստատել է  մանսարդային տանիքով   նախագծեր այն Սեփականատերերի համար, ովքեր ցանկանում են այդ ճարտարապետությունը: Կառուցվածմենատանառավելագույնթույլատրելիբարձրություննէ 12 /տասներկու/ մետր (մենատան ճակատամասից)՝հաշվիառնելովՀողամասի 0-ականնիշիցմինչևտանիքիամենաբարձրնիշը:

ԿԱՆՈՆ 11.Վահագնի թաղամասում յուրաքանչյուր հողամասի կառուցապատման հատվածի(ներառյալ տանիքներ, երթևեկելի հատվածներ, մայթեր, լողավազաններ, զրուցարաներ և հարակից հարթակներ) ընդհանուր մակերեսը (ներառյալ բոլոր հիմնական և ոչ հիմնական  շինությունները) չի կարող գերազանցել հողամասի 60  %-ը:

ԿԱՆՈՆ 12.ԱրգելվումէԸնկերությանսեփականությունըհանդիսացողհողատարածքումկամընդհանուրսեփականությունհանդիսացողտարածքներումորևէկառուցապատմանկամկանաչապատմանհավելյալգործողություններիիրականացումը` առանցԸնկերությանգրավորհամաձայնությանառկայության: Երթևեկությանը խանգարող ցանկացած կանաչապատում կարող է մասնատվել և/կամ հեռացվել անվտանգության նպատակով: Սեփականատերնիրավունքչունիօգտագործելուիրսեփականությանսահմաններիցդուրսգտնվողհողատարածքները, բացառությամբԸնկերությանթույլտվության առկայության դեպքում:

ԿԱՆՈՆ 13.Հողամասումկառույցները կարող են օգտագործվել բացառապես բնակելի, ոչ առևտրային, ոչ հյուրանոցային նպատակով: Գնորդը սույնով ընդունում է, որ Ընկերությունը միակ անձն է, որը կարող է օգտագործման նպատակային նշանակությունը բնակելիից փոխել այլի: Գնորդը չի կարող փոխել բնակելի և/կամ գործառնական նշանակությունը կամ նպաստել այդպիսի փոփոխությանը: ՀՈՂԱՄԱՍՈՒՄ կառուցված բոլոր կառույցները կարող են օգտագործվել միայն այնպես, որ ՀՈՂԱՄԱՍԻ նշանակությանը և/կամ գործառնական դերին և/կամ բնակելի տանը և դրանում կառուցված մյուս կառույցներին ներկայացվող հողի և կառույցի կանոնակարգումների և/կամ քաղաքաշինության և/կամ այլ պաշտոնական պահանջները  չխախտվեն: Տան հարակից ՀՈՂԱՄԱՍԸ պետք է օգտագործվի բացառապես որպես բակ, ծաղկանոց և լանդշավտային այգի, որի բարեկարգումը նույնպես նախորոք համաձայնեցվում է  Ընկերության հետ և կառուցված այլ կառույցները  կարող են օգտագործվել են միայն ոչ առևտրային, բնակելի նպատակներով:

ԿԱՆՈՆ 14. Վերոնշյալ սահմանափակումները մշտական են և պահպանվում են սույն փաստաթղթով սահմանված որոշ պահանջների ավարտից հետո: ՀՈՂԱՄԱՍԻ վերաբերյալ նշված սահմանափակումները սույնով ընդունվում են Գնորդի կողմից և պահպանվում են ՀՈՂԱՄԱՍԻ վաճառքից, փոխանցումից կամ իրավափոխանցումից հետո և պարտադիր են իրավահաջորդների և/կամ նոր սեփականատերերի և/կամ ցանկացած օգտագործողի և/կամ գրավատուի և /կամ կապալառուի և/կամ այն անձի համար, ում վրա դրված է ՀՈՂԱՄԱՍԻ և/կամ դրա ցանկացած մասի և/կամ դրա վրա կառուցված ցանկացած կառույցի և/կամ այդպիսի կառույցի ցանկացած մասի սերվիտուտի իրավունքը, անկախ համապատասխան իրավունքը ձեռք բերելու հիմքերից:

ԿԱՆՈՆ 15. Եթե գնորդը չի կարողանում ավարտել  ՀՈՂԱՄԱՍՈՒՄ իրականացվող կառուցապատումը, բարելավումները  և կանաչապատումը  սույն Սահմանափակումների մասին փաստաթղթի 2-րդ ԿԱՆՈՆՈՒՄ ներկայացված ժամկետում,  Ընկերու-թյունն իրավունք ունի Գնորդից պահանջելու վճարել տուգանք՝ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԱՌՈՒՎԱՃԱՌՔԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ գնի 0.055%/զրո ամբողջ հիսունհինգ հազարերորդական/ տոկոսի չափով կետանցի յուրաքանչյուր օրվա համար: Ավելին, Ընկերությունը կարող է ձեռք բերել Հողամասի «Կառուցապատման իրավունք», ինչպես նշված է 2-րդ կանոնում՝ Հավելված Բ-ումնկարագրված պայմաններինհամապատասխան:

Սույն Սահմանափակման մասին փաստաթղթում ներկայացված սահմանափակումների ցանկացած խախտման դեպքում, որի մասով Սահմանափակումների մասին փաստաթղթում տույժը հատուկ սահմանված  չէ, Ընկերությանն իր հայեցողությամբ է հաստատում այդպիսի խախտմանը համապատասխան լուծում:

ԿԱՆՈՆ 16. Գնորդի կամ որևէ այլ անձի կողմից սույն Սահմանափակման մասին փաստաթղթով սահմանված սահմանափակումներին չհետևելու դեպքում Ընկերությունը և/կամ այլ շահագրգիռ Կողմերը և/կամ պետական և/կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինն իրավունք ունեն դատական կարգով վիճարկել՝ այդ սահմանափակումների պահպանումը ապահովելու նպատակով:

ԿԱՆՈՆ 17. Ընկերությունը կարող է մասամբ կամ ամբողջությամբ փոխանցել ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԱՌՈՒՎԱՃԱՌՔԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՎ և/կամ սույն փաստաթղթով սահմանված պարտականություններով նախատեսված ՀՈՂԱՄԱՍԻ մասով իր իրավունքները ցանկացած այլ անձի, ցանկացած ժամա

ՀԱՎԵԼՎԱԾ Բ

ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

Եթե սահմանված ժամանակահատվածում ԳՆՈՐԴԸ չի ավարտում կառուցապատումը, ԳՆՈՐԴԸ կարող է դիմելժամկետի երկարաձգման համար՝ հիմք ընդունելով հետևյալ չափանիշները.

  1. Կառուցապատման ուշացումըպայմանավորվել է նյութերի և աշխատուժի բացակայությամբ կամ վերանախագծման անհրաժեշտությամբ:
  2. Անհաղթահարելի ուժի ազդեցություն.
  3. ՎԱՃԱՌՈՂԸ կարող է երկարաձգել կառուցապատման ժամկետը կամ կարող է պահանջել ԳՆՈՐԴԻՑՀՈՂԱՄԱՍԸ կառուցապատման իրավունքով տրամադրել իրեն հետագա վաճառքի և ԳՆՈՐԴԻՆ փոխհատուցում տալու հնարավորությամբ՝ հիմք ընդունելով հետևյալ ընդհանուր պայմաններն ու դրույթները.
  4. ՎԱՃԱՌՈՂԻՆ տրամադրելՀՈՂԱՄԱՍԻ կառուցապատման իրավունք: ՎԱՃԱՌՈՂԸ համարվում է որպես էքսկլուզիվ Կառուցապատող: ՎԱՃԱՌՈՂԸ սահմանում է Սեփականատիրոջը վճարվելիք գինը, որը որոշվում է որակավորված փորձագետի գնահատման հիման վրա և վճարվում է սեփականատիրոջը օգտագործելով սույն օրինակում բերված վճարման բանաձև՝ եթե որևէ անձին տրվել է Xքմ տարածքի կառուցապատման իրավունք, ապա գնման գինը կլինի X/ընդհանուր քմբազմապատկած ՀՈՂԱՄԱՍԻ գնով:
  5. Սեփականատերը պարտավոր է Վաճառողի կողմից նշանակված կողմերին վաճառել ՀՈՂԱՄԱՍԸ կամ դրա ցանկացած մասը, ներառյալ Վաճառողի կողմից իրականացված բոլոր բարելավումները` Վաճառողի կողմից այդպիսի պահանջ ներկայացվելուց հետո տասնօրյա ժամկետում:
  6. Կառուցապատման իրավունքի պայմանագրի ժամկետը սահմանվում է նվազագույնը երկու տարի՝ սկսած այն օրից, երբ ՎԱՃԱՌՈՂԸ ծանուցում է ԳՆՈՐԴԻՆ այդպիսի Կառուցապատման իրավունքի կիրառման մասին:

ՎԱՃԱՌՈՂՆ իրավունք ունի պահանջելու հօգուտ իրեն գրավադրելՀՈՂԱՄԱՍԸ՝դրա վրա կատարվելիքցանկացած բարելավումներիգումարի չափով, որպես Կառուցապատման նախագծի մաս:

ՀԱՎԵԼՎԱԾ Գ

ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՍԱՆԴՂԱԿ

1. Հողամասի գեոդեզիան կատարվում է ՀԻ կողմից նախքան շինարարական տեղանքի և ճարտարապետական նախագծի (կոնցեպցիայի) ներկայացումը (համաձայն 5.2.3 Կետի):Վճարը՝ 6,750 /վեց հազար յոթ հարյուր հիսուն/  ՀՀ դրամ յուրաքանչյուր կետի համար` ներառյալ ավելացված արժեքի հարկը։

2. Նախագծի հաստատման վճար ՝ 50,000 /հիսուն հազար/ ՀՀ դրամ` ներառյալ ԱԱՀ:

3. Հաստատված նախագծի վերանայման և վերահաստատման վճար՝ 25,000 /քսանհինգ հազար/ ՀՀ դրամ` ներառյալ ավելացված արժեքի հարկը:

4. Հայտնաբերված խախտումների ստուգման և հետագայում դրանց վերացման հետ կապված վճար՝ 25,000 /քսանհինգ հազար/  ՀՀ դրամ` ներառյալ ավելացված արժեքի հարկը:

5. Վաճառողի կողմից ավարտական ակտի վերջնական ստուգման վճար՝ 25,000 /քսանհինգ հազար/ ՀՀ դրամ ներառյալ ավելացված արժեքի հարկը:

6. Հողամասի գեոդեզիան կատարվում է ՀԻ կողմից (համաձայն 5.2.3 Կետի) բոլոր շինարարական աշխատանքների ավարտից հետո՝ որպես կառուցապատված հողամաս:Վճարը՝ 6,750 /վեց հազար յոթ հարյուր հիսուն/  ՀՀ դրամ յուրաքանչյուր կետի համար` ներառյալ ավելացված արժեքի հարկը։

7. Հավելված Ա-իՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈւՄ փաստաթղթով սահմանված արևային (վերականգնվող) էներգիայի արձանագրության կարգավորումների խախտման վճար՝ 100,000 /մեկ հարյուր հազար/ ՀՀ դրամ` ներառյալ ավելացված արժեքի հարկը:

8. Սեփականության իրավունքի փոփոխման ձևաթղթի վճար՝ 20,000 /քսան հազար/ ՀՀ դրամ` ներառյալ ավելացված արժեքի հարկը:

9. Պարտավորությունների խախտումների բացակայության վկայագիր վճար՝ 10,000 /տաս հազար/ ՀՀ դրամ` ներառյալ ավելացված արժեքի հարկը: